affärskonsult bertil wiklund ab

Tjänster


De arbetsområden som jag foreträdesvis är verksam i är:

  • Köp och försäljning av fastigheter.
  • Entreprenadisering av verksamheter.
  • Kundanpassat boende, exempelvis Plusboende.
  • ISO-certifieringar, 14001 miljö, 9001 kvalitet och AFS 2001:1/OHSAS arbetsmiljö.
  • Personalutveckling
  • Organisation

Köp och försäljning av fastigheter

Jag har erfarenhet från små till mycket stora fastighetsaffärer (ca 1 miljard kr). Även köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter. Vid mycket stora och komplicerade fastighetsaffärer samarbetar jag med fristående, rikstäckande mäklare och en erfaren skattejurist.

Under de tre senaste åren har jag hållit ett stort antal seminarier om fastighetsförsäljning för bl.a. företrädare från bostadsföretag och kommuner.


Entreprenadisering av verksamheter

Jag har medverkat vid köp av kommunägda fastighetsbestånd med kommunal verksamhet och därefter genomfört entreprenadisering av den tekniska förvaltningen.

Upplägget har presenterats för ett stort antal företagsledare och kommunföreträdare.


Kundanpassat boende

Jag har initierat och medverkat vid införandet av bl.a. en boendeform för lite äldre, benämnd Plusboende, som är ett patentskyddat namn. Konceptet presenterades i Riksdagen i sept-08 och finns även i Bryssel, som representant för de svenska SABO-företagen.

Plusboendet har presenterats i fack- och rikspress, DN, vid flera tillfällen liksom i SR. Ett 50-tal SABO- företag och kommuner, pensionsorganisationer m.fl. har också tagit del av Plusboendekonceptet liksom SABO-kongressen i Helsingborg och företagsledare vid träffar på Sånga-Säby.


ISO-certifieringar

Jag har initierat och medverkat vid införandet av ett verksamhetssystem och förbättringssystem, genom ISO-certifieringar för miljö 14001, kvalitet 9001 och arbetsmiljö AFS 2001:1 / OHSAS. Vid certifieringen var Härnösandshus det andra bostadsföretaget i Sverige med en trippelcertifiering. Tack vare miljöcertifieringen och ett bra miljöarbete erhöll bolaget kommunens miljöpris.


Personalutveckling

Under mycket lång tid har jag arbetat med hälso- och arbetsmiljöprofil och snabb feed-back. Ansvar–befogenhet, delaktighet och glädje är ledord. Personalutveckling sker i samråd med och i enlighet med företagets policy och mål. Jag har hållit en rad seminarier i personalutveckling för företag och organisationer.

Under mitt ledarskap erhöll Härnosandshus Miljöforums utmärkelse för ett bland de bästa arbetsmiljörna i landet.


Organisation

Min erfarenhet är att ju plattere en organisation är, desto mer ansvar, initiativkraft, stimulans och arbetsglädje känner personalen. Organisationen kommer närmare kunden och man får snabbare beslutsvägar.